Annonce

Klage over fejl i sundhedsvæsenet - den primære vej er Patientombuddet

Patientombuddet

Enhver, der mener at have været udsat for en fejl eller forkert behandling på et hospital, i en kommune, hos en læge eller en anden behandler i sundhedsvæsenet, kan klage til Patientombuddet. Patientombuddet afløser det tidligere Patientklagenævnet, og her kan man få en afgørelse på, om der er begået en fejl af behandlingsstedet eller behandleren, og om der skal gives en irettesættelse eller ”næse” til de ansvarlige.

Kort sagt er Patientombuddet er én samlet instans for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Hvad er et Patientombuddet?

Patientombuddet er en sammenlægning af Patientklagenævnet, Patientskadeankenævnet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Lægemiddelskadeankenævnet, International Sygesikring samt Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Statistiske oplysninger om patientklager 2012

Det er ikke stedet, hvor man søger erstatning for en skade, man har fået – eller hvor man klager over behandling/afgørelser, som har fundet sted i den private sektor, eksempelvis privatpraktiserende psykologer og tandlæger.

Du kan klage direkte fra Patientombuddets hjemmeside ved hjælp af dit NemID Får du ret hos Patientombuddet, kan konsekvensen være, at den pågældende behandler får en næse eller kritik, og i de grove tilfælde at behandlerens navn offentliggøres. Patientombuddet kan også træffe en afgørelse, der går ud på at et helt behandlingsforløb har været kritisabelt. Så er kritikken ikke rettet mod nogle enkelte behandlere.

Annonce (læs videre nedenfor)

Klagerne hos Patientombuddet inddeles således:

1. Klage over sundhedsfaglig behandling (en sundhedsperson eller et forløb)

En sundhedsperson er én af følgende autoriserede fagpersoner:

 • Læger

 • Tandlæger

 • Sygeplejerske

 • Jordemødre

 • Bandagister

 • Radiografer

 • Kliniske diætister

 • Bioanalytikere

 • Tandplejere

 • Fodterapeuter

 • Optikere

 • Social- og sundhedsassistenter

 • Ambulancebehandlere

 • Kliniske tandteknikere

 • Kiropraktorer

 • Fysioterapeuter

 • Ergoterapeuter

Se listen over afgørelser af behandlingssager

2. Klage over tilsidesættelse af en patientrettigheder

Som eksempel på en patientrettighed kan nævnes en klage over dårlig information, manglende samtykke fra patienten, forkerte lægeerklæringer, journalføring, aktindsigt og brud på tavshedspligten. En patientrettighed kan også gå på ventetid og frit valg af sygehus.

Se listen over afgørelser af patientrettigheder

3. Klage over kommunale afgørelser/afslag på sundhedsydelser

Patientombuddet kan også godt se på klager over kommunale afgørelser på sundhedsområdet. Det kunne være en klage over en kommunens afslag på tilskud til medicin, kørsel eller begravelseshjælp. Denne form for klager skal forbi kommunen, inden man går til Patientombuddet. Når du har klaget til Patientombuddet, kan du forvente at blive hørt og inddraget i sagens behandling. Meningen er, at Patientombuddet gennem dialog med den fejlbehandlede kan forbedre sundhedssystemet.

Er du i tvivl om, hvordan du gør, kan dit regionale patientkontor vejlede dig nærmere. Du kan også læse vejledningen ”Hvem ønsker du skal modtage kritik her”

Patientombuddet havde 5.551 sager til behandling i 2012. Heraf kom der afgørelse i 3.855 sager. De vigtigste afgørelser er offentliggjort her

Annonce (læs videre nedenfor)

Patientombuddet giver irettesættelser

Omkring halvdelen af klagerne hos Patientombuddet går videre til Disciplinærnævnet og her munder cika 30 procent ud i en eller anden form for kritik af typisk en læge, tandlæge eller sygeplejerske

Se listen over afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Det er en del af klagesagens behandling, at der søges etableret en dialog mellem patient og behandler/behandlingssted. Her kan det være en god ide at have en bisidder med som patient/klager. Cirka 44 procent af alle klager trækkes tilbage efter en dialog har været afholdt, oplyser Patientombuddet.

Der er ikke nogen økonomisk erstatning at hente hos Patientombuddet, men sagen kan munde ud i en irettesættelse af lægen. I grove tilfælde kan sagen også blive offentliggjort med vedkommende sundhedspersons fulde navn. Patientombuddet modtog i 2011 i alt 4.896 patientklager, og de vigtigste afgørelser offentliggøres. Under sagens behandling hos Patientombuddet vil nævnet ofte kontakte regionens embedslæge og holde Sundhedsstyrelsen underrettet. Patientombuddet kan ikke gå længere end at fremsætte kritik. Sundhedsstyrelsen skal på banen, hvis der skal gives et såkaldt ”fagligt påbud” til en sundhedsperson, eller hvis pågældende skal under skærpet tilsyn eller fratages sin autorisation eller ordinationsret.

I de alvorlige sager om fratagelses af autorisation kan Sundhedsstyrelsen påbyde en autoriserede sundhedsperson at indstille sin virksomhed eller lade sig underkaste undersøgelser fra Sundhedsstyrelsens side. Siden kan lægen eller den pågældende autoriserede sundhedsperson kræve, at sagen afgøres endeligt ved en domstolene. Det hele er reguleret i lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed .

Annonce (læs videre nedenfor)

Utilsigtede hændelser

Ved siden af de ovennævnte 3 klagetyper har Patientombuddet også ansvar for at alle rapporter om såkaldte ”utilsigtede hændelser” bliver registreret i en særlig Patientsikkerhedsdatabase . Meningen er primært at sundhedsvæsnet skal kunne lære af de fejl der begås – og at man bliver i stand til løbende at forbedre og kvalitetssikre ydelserne ude på behandlingsstederne. Se eksempler på utilsigtede hændelser her .

Der sker næsten 100.000 indrapporteringer af ”utilsigtede hændelser” i sundhedsvæsenet hvert år. Det er langt fra alle indrapporteringer, der ender med en klage fra patienten til Patientombuddet.

Der er flere vejledninger på Patientombuddets hjemmeside til patienter, som ønsker at rapportere en fejl/forkert behandling.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad er et Patientkontor?

Patientkontorer findes over hele landet og har patientvejledere ansat til at informere, vejlede og rådgive patienter om rettigheder, behandling, frit sygehusvalg, ventetider og regler om klage- og erstatninger. Find dit lokale Patientkontor her

Hvad er Apotekernævnet?

Hos Apotekernævnet kan behandle klager over apotekets service. Du kan for eksempel klage over apotekets information/rådgivning, diskretion, og ventetider. Det kan handle om manglende diskretion under betjeningen eller om forkerte råd.

Apotekerne i Danmark er forpligtede til at overholde et sæt etiske regler (God Apotekerskik). God Apotekerskik beskriver, hvilken service man som kunde kan forvente af sit apotek. Apotekernævnet skal i forbindelse med en klage tage stilling til, om apoteket har overholdt God Apotekerskik. Læs om God Apotekerskik her .

Hvis Apotekernævnet giver dig ret i din klage, kan nævnet udtale kritik af apotekeren. I grove og gentagne tilfælde kan nævnet også idømme apotekeren en bøde, ligesom nævnet efter omstændighederne kan beslutte, at afgørelsen skal offentliggøres. En påtale fra Apotekernævnet giver dig ikke adgang til erstatning.

Læs mere om, hvad du kan klage over, og hvad du ikke kan klage over her .

Sidst opdateret: 11.12.2013

Annonce