Annonce

Vanskelig indlæring

Når man læser avisen, får man let det indtryk, at der er mange elever i folkeskolen, der klarer sig dårligt. PISA-undersøgelser fortæller, at der er 20% af eleverne i folkeskolen, der er svage læsere. Der er samtidig mange urolige børn i skolen. Men hvad kan man gøre, når ens barn har vanskeligheder, og hvem har ansvaret?

Hvem har ansvaret?

Ansvaret for at sikre, at alle børn får den bedste undervisning, må deles af de voksne. Skolen må sikres de bedste muligheder for at løse sin opgave med dygtige lærere og gode undervisningsforhold. Samtidig må både forældre og skole samarbejde tillidsfuldt og konstruktivt med hinanden.

Hvornår går det galt?

Der kan være mange grunde til, at børn får vanskeligheder i skolen. Nogle årsager kan findes i skolen:

 • Undervisningen er måske ikke tilstrækkeligt målrettet den enkelte elev.

 • Læreren kan have problemer med at sikre struktur og ledelse i klasseværelset.

 • Lærer og elev har det dårligt sammen.

 • Eleverne i klassen har et dårligt forhold til hinanden.

 • Samarbejdet mellem det enkelte forældrepar og lærerne kan være negativt.

I alle disse tilfælde må det være skolens ansvar at rette op på disse forhold.

Andre årsager kan have baggrund i hjemlige forhold:

 • Det enkelte barns opvækst har været præget af utryghed og usikkerhed.

 • Der har været for lidt kærlighed, omsorg og tid fra forældre.

 • Hverdagen er præget af travlhed og stress

 • Forældrenes engagement og interesse for skolen er meget lille.

Særlige vanskeligheder

I særlige tilfælde kan årsagerne bl.a. skyldes medfødte forhold hos det enkelte barn. Når der er tale om omfattende læsevanskeligheder, vil årsagerne kunne blive beskrevet i form af en diagnose, f.eks. ordblindhed eller dysleksi. Et mindre antal børn vil få svært ved at lære at læse og stave svarende til alderen.

Nogle børn er hyperaktive og har store koncentrationsvanskeligheder, og de vil klare sig dårligt socialt. Diagnosen hedder ADHD. Tidligere brugte man betegnelsen DAMP.

Andre børn trækker sig ind i sig selv på forskellig vis, og de lever mere eller mindre i deres egen verden. Nogle af disse kan vise sær eller aparte adfærd. Her bruges bl.a. diagnoserne Autisme, Aspergers syndrom og Tourettes syndrom.

Hvordan kan forældre få hjælp?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at medvirke til at sikre, at alle børn får den fornødne hjælp i skolen. Alle kommuner har et PPR. Her er bl.a. psykologer, talehørelærere og læsekonsulent. Både forældre og barn har lov til at kontakte skolens psykolog direkte for at drøfte usikkerhed og problemer.

Skole, forældre og PPR kan i fællesskab aftale særlig hjælp til børn med store skolevanskeligheder. Det kan være i form af specialundervisning. I særlige tilfælde kan der aftales overgang til undervisning i specialklasse eller på specialskole.

Hvordan finder vi ud af, om vores barn har problemer i skolen?

Hvis børn har problemer i skolen, vil det i næsten alle tilfælde blive opdaget af skolen, der vil kontakte forældrene. Der kan dog være situationer, hvor børn hjemme giver udtryk for, at de er kede af forhold i skolen, og hvor skolen intet har bemærket. I disse tilfælde må forældrene drøfte sagen med klasselærer eller med PPR.

Hjælp inden skolestart

Nogle børn vil have så store vanskeligheder, at der allerede er aftalt hjælp i børnehaven og børnehaveklassen. Nogle af disse børn har det svært socialt i forhold til andre børn og voksne. Andre børn får især problemer med at leve op til skolens faglige krav. Heldigvis vil der i disse tilfælde være aftalt et samarbejde om hjælp i skolen mellem forældre, PPR og skolen, inden barnet starter i skolen.

Specialundervisning

Der vil herudover være en del børn, hvor forældre af skolen får at vide, at man er bekymret for deres faglige udbytte. Det vil kunne forekomme for op til 20 % af børnene i løbet af deres skoletid.

Nogle problemer vil være af lettere art, og de vil kun kræve særlig hjælp i kortere tid i form af specialundervisning. Det kan være med særlig lærer i klassen eller uden for undervisningstiden.

Hvis det drejer sig om mere konkrete vanskeligheder med at lære at læse og stave, vil der skulle tilrettelægges målrettet specialindsats i forhold til det enkelte barns særlige problematik. Det vil kræve faglig vurdering fra PPR af de specifikke vanskeligheder, og skolen skal i disse tilfælde anvende særligt kvalificerede lærere til at undervise barnet.

Samarbejde mellem forældre og skole

Det er vigtigt at huske, at vanskeligheder i skolen for det enkelte barn altid har sammenhæng med flere faktorer. De kan derfor også kun løses, hvis der sikres et godt samarbejde mellem lærere og forældre. Ofte vil der være behov for, at begge parter i fællesskab må lægge en god plan for, hvorledes de ændrer på deres måder at være på i forhold til det enkelte barn.

Positiv opmærksomhed

Når børn har skolevanskeligheder, kan det stille forældrene på en hård prøve. Alle forældre vil gerne have, at det går deres barn godt i skolen. Dette ønske deles af skolen.

Såfremt det kan være svært for barnet at leve op til disse forventninger, kan både forældre og skole risikere at presse for hårdt på for at forvente hurtige fremskridt. Hvis barnet ikke kan leve op til dette, vil det føle sig presset og utryg. Det går ud over motivation og engagement, og det kan sætte en ond cirkel i gang.

Barnet har brug for vedvarende positiv opmærksomhed fra forældrenes side. Jo sværere det er for barnet, jo mere opmuntring og tryghed har det brug for. Forældre skal aftale deres roller med skolen.

Gode råd til forældre

 • Hold jer løbende orienteret om jeres barns skolegang på en positiv og interesseret måde

 • Skab tryghed for barnet, og sørg for barnet ved at forældrene altid er indstillet på at hjælpe på en god måde

 • Hold øje med, om barnet trives i skolen

 • Hav rimelige krav og forventninger til barnets indsats

 • Indgå et positivt samarbejde med skolen

 • Lyt til skolens – og PPRs anbefalinger

 • Sørg for, at barnet har en sund levevis med mad, motion og tilstrækkelig søvn

Sidst opdateret: 05.10.2009

Annonce