Annonce

Offentlig støtte og rettigheder for Parkinson-patienter

Når man bliver ramt af en alvorlig og kronisk sygdom som Parkinsons sygdom, bliver man som regel både påvirket fysisk, psykisk og mentalt. Påvirkningen bliver større og større, efterhånden som sygdommen udvikler sig. De fleste har derfor brug for støtte og hjælp til at håndtere dagligdagen, arbejdslivet eller har brug for økonomisk støtte til for eksempel medicin. Der er forskellige muligheder for støtte og hjælp, og i denne artikel kan du få et overblik. Hvis du har behov for at læse mere, er der ved hvert afsnit et link til Parkinsonforeningen, hvor du kan finde uddybende oplysninger.

Behandlingsgaranti og frit lægevalg

Der gælder følgende regler for behandlingsgaranti:

 • Den almindelige behandlingsgaranti på en måned. Det betyder, at der højst må gå en måned efter, at lægen har henvist dig til en praktiserende neurolog, til du tilbydes forundersøgelse og behandling.

 • Hvis regionen ikke kan leve op til dette, kan du blive undersøgt eller behandlet på et privat hospital i Danmark eller i udlandet. Der skal dog være en aftale mellem det private hospital og Danske Regioner.

 • Se hvilke private hospitaler, der har aftale med Danske Regioner på www.sygehusvalg.dk .

Der gælder følgende regler for valg af læge og sygehus:

 • Du har frit valg af læge, og du kan skifte læge, hvis du ønsker det. Betingelsen er dog, at der skal være åbent for tilgang, og at afstanden mellem din bopæl og lægen er mindre end 15 km. (5 km i København, Ferederiksberg, Tårnby og Dragør kommune). Er der længere skal man indhente lægens accept. Læs mere om lægeskift her .

 • Du har også frit valg af neurolog og af sygehus, men sygehuset/afdelingen kan afvise dig, hvis der ikke er plads. Det kan de dog kun, hvis sygehuset ligger uden for den region, du bor i, eller hvis afdelingen har specialistfunktion med specialister i Parkinson. Her tager speciallægerne sig hovedsagelig af patienter, hvor diagnosen er uklar eller har komplekse problemstillinger.

Psykologhjælp

 • Det kan være svært at få en alvorlig diagnose som Parkinsons sygdom. Både den syge og familien bliver berørt. Det kan derfor være en god idé at få samtaler med en psykolog, enten alene eller sammen med de nærmeste pårørende. Du får 60 procent af psykologens honorar dækket, og du kan få op til 12 behandlinger, hvis du er blevet henvist af en læge. Psykologen skal have overenskomst med sygesikringen. Du finder psykologer med overenskomst på www.sundhed.dk .

Pleje i og uden for hjemmet

 • Hjemmehjælp. Du har mulighed for at få hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i dagligdagen, som for eksempel rengøring. Det afhænger af din fysiske og psykiske tilstand, hvad du kan få dækket af kommunen. Kommunen har hjemmehjælpere, men du kan også benytte andre firmaer, som er godkendt af kommunen, eller du kan selv vælge en person til at udføre opgaverne. Læs mere om hjemmehjælp her .

 • Hjælpeordning (borgerstyret personlig assistance, BPA). Hvis man har et omfattende behov for pleje, overvågning og ledsagelse, er det muligt at få hjælp op til 24 timer i døgnet, hvor timerne så bliver dækket ind af forskellige hjælpere. Du skal kontakte kommunen. Læs mere om borgerstyret personlig assistance (BPA) her .

 • Aflastning og afløsning. Kommunen kan tilbyde aflastning og afløsning af en ægtefælle, der passer en Parkinsonramt i hjemmet, hvis personen er meget plejekrævende. Afløsning gives ved, at der kommer en person i hjemmet og aflastning gives uden for hjemmet, for eksempel ved et ophold på et dagcenter eller et plejehjem. Læs mere her .

Hjælpemidler og støtte til ændringer i hjemmet

Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få støtte til eller dækket udgifterne til:

 • Boligændringer. Ændringerne skal gøre din dagligdag lettere, og de omfatter for eksempel ændring af dørtrin eller opsætning af gelænder og greb. Du skal søge kommunen om støtte.

 • Hjælpemidler. Hjælpemidler skal bruges til, at du kan føre en så normal tilværelse som muligt og være mindst mulig afhængig af andres hjælp i dagligdagen. Hjælpemidler kan være rollator eller kørestol.

 • Forbrugsgoder. Forbrugsgoder er produkter, der ikke er fremstillet til personer med nedsat funktion, men alle kan have gavn af dem. Det kan for eksempel være en hvilestol eller en seng.

Du skal søge kommunen om hjælpemidler og forbrugsgoder. Læs mere om støttemuligheder i hjemmet her .

Træning af krop og psyke

Du har forskellige muligheder for fysisk og anden træning, når du har Parkinsons sygdom:

 • Tale- og stemmetræning (logopædi). Man får ofte problemer med stemmen, når man har Parkinsons sygdom. Det er derfor vigtigt at træne stemmen, og det er vigtigt at komme i gang tidligt. Stemmeundervisning er gratis, hvis kommunen vurderer, at du har behov for undervisningen. Du skal selv kontakte et taleinstitut eller en privat praktiserende talekonsulent (logopæd), hvorefter kommunen som hovedregel bevilger undervisningen. Læs mere om tale- og stemmetræning her.

 • Fysioterapi. Du kan få dækket udgifterne til fysioterapi, hvis du oplever problemer med balance, holdning og gang på grund af Parkinsons sygdom. Det er din læge, der henviser til fysioterapi, og en henvisning dækker som udgangspunkt 20 behandlinger, men de fleste får mange flere. Læs mere om fysioterapi her eller i artiklen Hverdagsliv med Parkinsons sygdom .

 • Genoptræning. Hvis lægen vurderer, at der er behov for genoptræningefter ophold på sygehus, har du også mulighed for dette.

 • Genoptræningsophold på Montebello i Spanien. Det gives for eksempel som rekreation efter et langt og belastende sygdomsforløb. Desuden har du som nydiagnosticeret Parkinson-patient mulighed for at komme på et tre ugers ophold – tal med lægen eller speciallægen om det.

Læs mere i pjecen Træning og Parkinsons sygdom .

Økonomisk støtte

Der er forskellige muligheder for økonomisk støtte, hvis du er Parkinsonramt.

 • Tilskud til medicin. Alle over 18 år får tilskud til medicin, hvis medicinudgifterne overstiger et vist beløb årligt. Der er desuden mange Parkinsonramte, som får kronikertilskud, hvis udgifterne til medicin er meget høje. Læs mere om medicintilskud her .

 • Merudgifter. Du kan få dækket merudgifter, som er udgifter du har fået som følge af din sygdom. Merudgifter er for eksempel udgifter til:
 • transport til for eksempel arbejde, uddannelse og behandling.

 • kurser for handicappede

 • daglige praktiske opgaver som snerydning, vinduesvask og malerarbejde.

For at få støtte til merudgifter, skal de være på mere end 500 kroner om måneden. Du søger kommunen om støtte. Læs mere om dækning af merudgifter her .

 • Helbredstillæg. Udgifter til tandproteser, briller, fodbehandling med mere. Du har mulighed for at få dækket disse udgifter. Læs mere om helbredstillæg her .

 • Personligt tillæg. Personligt tillæg gives, hvis du har særligt svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Læs mere om personligt tillæg her .

 • Hjælp til tandbehandling. Nogle Parkinsonramte har øget risiko for at få tandproblemer. Årsagen kan være er, at produktionen af spyt nedsættes, så munden er mere tør hos nogle. Læs mere om støtte til tandbehandling her .

Transport

Du kan blandt andet få støtte til at købe en handicap-bil og tage et kørekort , hvis der er behov for det. Læs mere her. I den forbindelse kan det være praktisk med et parkeringskort. Det giver for eksempel mulighed for at parkere på særlige invalide-parkeringspladser. Du kan finde ansøgningsskema på Danske Handicaporganisationers hjemmeside .

Desuden skal du være opmærksom på, at du har mulighed for at få ledsagelse til aktiviteter.

Læs mere om kompensation ved transport her .

Hvis du er i arbejde

Hvis du får Parkinsons sygdom, mens du er på arbejdsmarkedet, er der forskellige muligheder for kompensation:

 • Befordringsfradrag til at dække kørsel til og fra arbejde.

 • Indretning af arbejdspladsen og arbejdsredskaber , for eksempel en særlig stol.

 • Personlig assistance på arbejdspladsen.

 • Sygedagpenge kan arbejdsgiveren få refunderet, når den Parkinsonramte har sygedage på grund af Parkinsons sygdom.

Læs mere om betingelserne for at opnå kompensation på arbejdspladsen her .

Desuden skal du være opmærksom på disse muligheder:

 • Sygedagpenge. Du kan modtage sygedagpenge, hvis du er helt eller delvist sygemeldt.

 • Forsikring eller pensionsordning. Du kan eventuelt få ydelser fra en forsikring eller en pensionsordning ved tab af erhvervsevne eller en sum ved kritisk sygdom, hvis du har en sådan forsikring.

 • Revalidering. Her kan man få hjælp til at blivefastholdt på arbejdsmarkedet, eksempelvis hvis man skal i praktik eller skifte til et andet arbejdsområde.

 • Fleksjob.

 • Førtidspension.

Læs mere om muligheder for støtte til forsørgelse her .

Sidst opdateret: 08.10.2012

Annonce